Regulamin

Właścicielem i Administratorem „Sklepu Ekati” jest Firma Ekati Dariusz Tchórz zarejestrowana pod adresem Niegów ul Kościelna 30/14 07-230 Zabrodzie NIP PL7621192264, prowadząca działalność w 05-091 Ząbki,  ul. Radzymińska 326 lok 423

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail informacja o otrzymaniu zamówienia przez Sklep Internetowy. W/w informacja stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Sprzedający może każdorazowo i bez podania przyczyny zablokować lub usunąć konto Kupującego.

 4. Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją, o której mowa w pkt. 2, dla realizacji zamówienia Kupujący powinien odesłać zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie.

 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od wpłynięcia do Sklepu Internetowego wiadomości e-mail od Kupującego z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym mowa w pkt. 3.

 6. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  - w przypadku płatności "za pobraniem" - do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,
  - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.

         - zamówienia złożone po godz 16:00 traktowane se jako zamówienia z następnego dnia roboczego - zamówienia z Warszawy i okolic od klientów realizowane są następnego dnia roboczego na koszt Ekati przy spełnieniu minimum logistycznego.

 1. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego - Kupujący jest o takim fakcie niezwłocznie informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 2. Dla części produktów dostępnych w Sklepie Internetowym możliwy jest dłuższy czas realizacji odpowiednia informacja na ten temat znajduje się każdorazowo w indywidualnym opisie produktu.

 3. Po skompletowaniu zamówienia przez Sklep Internetowy towar zostaje wysłany do Kupującego zgodnie z punktem 14 niniejszego regulaminu. Sklep Internetowy zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad.

 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sklep Internetowy za pośrednictwem wiadomości e-mail. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania do Sklepu Internetowego potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 7. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatek VAT. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania nowych towarów do informacji handlowej Sklepu Internetowego, bądź przeprowadzania w nich zmian.

 8. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  - przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  - przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu Internetowego
  - przelew online, karta Visa, MasterCard

- odroczony termin płatności z firmami przy podjęci współpracy ciągłej

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Na dzień wejścia w życie niniejszego regulaminu dla przesyłek o wadze nie przekraczającej 30 kg koszt dostawy kształtuje się następująco: 20,00zł - w przypadku płatności przelewem (przedpłata); 30,00 zł w przypadku płatności "za pobraniem". Ceny dostawy mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej, o zmianach tych Kupujący będą informowani w stosownym formularzu oraz poprzez zmiany w niniejszym regulaminie.

 2. Koszt przesyłki o wadze przekraczającej 30 kg, jak również przesyłki wysyłanej poza granice Polski jest indywidualnie wyceniany i przekazywany do akceptacji Kupującemu.

 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym  a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w przypadkach, w których Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w  w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny za zamówiony towar oraz kosztów przesyłki przez Kupującego, podwyzszone o należną stawkę VAT

 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamowienia bez podania przyczyny

 8. Dla realizacji umowy niezbędne jest podanie danych osobowych, wskazanych w formularzu zamówienia. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia Sklepie Internetowym są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Administratorem danych osobowych, o których mowa jest firma Ekati Dariusz Tchórz. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Regulaminie

 9. Umowa sprzedaży nie może zostać skutecznie zawarta, jeżeli Kupujący nie poda swoich prawidłowych danych osobowych w formularzu zamówienia, które umożliwią prawidłową realizację zamówienia.

 10. Zwrot towaru. W przypadku dokonania zakupu przez konsumenta, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot zapłaconej kwoty. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż tańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, bezpośrednich kosztów zwrotu towarów (kosztów wysyłki towaru) oraz kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 11. Jednocześnie Sklep Internetowy informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowania zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena został uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczeń usługi;

  13. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli są spełniane świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta

  14. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 12. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa od odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar do Sklepu Internetowego niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu Internetowego. Kupujący może także dokonać zwrotu towaru przekazując do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy, przy zachowaniu w/w terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji tego towaru.

 15. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "Ekati” Radzyminskiej 326 lok 423 05-091 Ząbki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymaną fakturę VAT lub rachunek oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. W przypadku zawarcia umowy i zgłoszenia zasadnej reklamacji przez klienta będącego konsumentem, towar uszkodzony zostanie - zgodnie z wyborem konsumenta - wymieniony na nowy pełnowartościowy lub zostanie obniżona jego cena (stosownie do obniżenia wartości towaru związanego z uszkodzeniem) lub konsument będzie mógł odstąpić od umowy. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy tylko wtedy jeżeli będzie to możliwe, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. W przypadku pozostałych klientów (niebędących konsumentami) towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 16. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

  

                                                                                                                                      Zapraszamy do współpracy